Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van deWijnloop, de toegang en het gebruik van de website www.dewijnloop.nl en de producten en/of diensten van deWijnloop  Door van de website gebruik te maken en/of van één of meerdere producten en/ of diensten van deWijnloop, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Algemene voorwaarden, editie 2019/2020

De Wijnloop is onderdeel van Wijnstart.

Definities
DeWijnloop: Evenement, waarbij de ‘Wijnlopers’ een glas wijn ophalen bij een locatie die vermeld staat op hun ticketbevestiging.
De Wijnlopers kunnen langs alle winkels die zich hebben opgegeven voor dit evenement lopen en zich een glas wijn in laten schenken.

Totstandkoming en duur van de overeenkomst
De overeenkomst tot stand, door aankoop en betaling van één van de producten van deWijnloop., hetzij besteld via de website of rechtstreeks via één van onze medewerkers.
Het deelnamebewijs geeft toegang tot alle deelnemende winkels op de datum zoals vermeld op het deelnamebewijs, tenzij door deWijnloop anders aangegeven op de website of schriftelijk medegedeeld aan de deelnemer.

Prijs
deWijnloop heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
Bezoeker betaalt voor de middels de website bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door betaling via iDeal, Paypall of creditcard.
De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder 21% BTW). Naast onze ticketprijs kunnen servicekosten van 1 euro per kaartje verschuldigd zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van het deelnamebewijs na ontvangst van de betaling.

Annulering van de Wijnloop?

Indien de Wijnloop om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden vanwege een besluit van een gemeente, derde partij en/of iedere andere partij dan wij zelf zullen wij in overleg gaan en kijken of wij tot een nieuwe datum kunnen komen. Uw tickets/glazen blijven dan geldig op de nieuwe datum. Indien er geen nieuwe datum mogelijk is overleggen wij met de betrokken gemeente/instanties of derde partij. Als het evenement buiten onze schuld geen doorgang kan vinden zijn wij niet verplicht het volledige bedrag terug te storten maar zullen hier wel al het nodige voor in het werk stellen. Indien wij overgaan tot teruggave van de door u betaalde tickets is dit altijd exclusief de servicekosten.

Privacy
Bij het bestellen van een deelnamebewijs worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door deWijnloop verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en) en om u te informeren over voor u mogelijk relevante (bestaande en of nieuwe) producten en diensten van deWijnloop of rond informatie van het betreffende event. Als u verder geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden via info@dewijnloop.nl .Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. deWijnloop houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
De bezoeker is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat deWijnloop de persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt, met inbegrip van de gegevens over bezoeker activiteiten op de website en de producten en/ of diensten die de  deelnamebewijshouder heeft besteld.
De Bezoeker stemt er mee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden tijdens deWijnloop of onze andere evenementen. En dat dit fotografisch materiaal ter promotionele doeleinden kan worden gebruikt.

Aansprakelijkheid
deWijnloop is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende winkels en andere zaken geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website, noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van winkels om u binnen te laten.
Gebruik van de deWijnloop tickets:
Op basis van de door de bezoeker verstrekte gegevens wordt door deWijnloop een ticketbevestigings mail verstrekt. Bezoeker staat er voor in dat de aan deWijnloop. verstrekte gegevens, waaronder namen en adressen, juist en volledig zijn.
Het veranderen dan wel kopiëren van de mail/tickets is niet geoorloofd en wordt beschouwd als fraude waarvan aangifte kan worden gedaan bij de politie.
Uw wijnglas is alleen geldig in of bij de deelnemende winkels op de datum zoals vermeld.
Annuleren van de glazen van deWijnloop is niet mogelijk. Indien u onverwachts verhinderd bent deel te nemen aan de Wijnloop bent u vrij uw glas over te dragen aan derden. Wij nemen geen glazen terug en boeken dus ook nooit de ticketkosten terug. DeWijnloop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Overige bepalingen
deWijnloop behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
deWijnloop mag bij de uitvoering van de overeenkomst met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen.
deWijnloop is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Bezoeker geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.

Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met de bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

deWijnloop is gevestigd in Huizen, is onderdeel van Wijnstart en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
Contactgegevens:
info@dewijnloop.nl
06-22497994

Persoonsgegevens die wij verwerken
deWijnloop verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Woonplaats
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dewijnloop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
deWijnloop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
Om je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en of diensten te leveren
deWijnloop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
deWijnloop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
deWijnloop neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren?
deWijnloop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
DeWijnloop deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
deWijnloop gebruikt nauwelijks tot geen cookies, hooguit functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. deWijnloop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door deWijnloop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dewijnloop.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?
deWijnloop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.